SASSI MASTER PLAN -HANKE

Sassin kansanpuiston Master Plan -esiselvityshanke kokoaa kotiseutuyhdistyksen vetämänä toiveet ja ideat yhteen, laatii niistä suunnitelman sekä esittää realistiset vaihtoehdot toteutukselle. Tuloksena oleva raportti on tukemassa Sassissa tehtävää asemakaavoitustyötä.  


Ilmailijoiden Ylä-Pirkanmaalla Suomi tarjoaa parastaan. Kuvassa mänttävilppulalainen Jouni Lehtinen. 


2000-luvulla Mäntässä tapahtunut kehitys taidekaupungiksi velvoittaa tutkimaan Sassin kehittämistä pelkkää lentopaikkaa laajemmasta perspektiivistä. Lisäksi Mänttä-Vilppulan kaupungin strategiassa ja matkailustrategiassa esitetyt tavoitteet suorastaan vaativat kehitystyön rimaa korkeammalle. Ilmailutoimijoiden toimintaedellytykset on yhdistettävä Sassin alueen muihin mahdollisuuksiin ainakin matkailun, liikenteen, koulutuksen ja palveluelinkeinojen näkökulmasta. Vetovoimainen Sassi on kansanpuisto, jossa lentopaikan infrastruktuurin lisäksi mahdollistuvat maataiteen rajaamina leikki-, kiipeily- ja veistospuistot, sisävesisatama, majoitusalueet, RC-radat jne. Osa tarvittavista toiminnoista on jo osin toteutettavissa Sassin alueeseen rajautuvalla Myllyrannan kaava-alueella. 

Sassin kansanpuiston Master Plan -esiselvityshanke kokoaa kotiseutuyhdistyksen vetämänä toiveet ja ideat yhteen, laatii niistä suunnitelman sekä esittää realistiset vaihtoehdot toteutukselle. Tuloksena oleva raportti on tukemassa Sassissa tehtävää asemakaavoitustyötä.  

Hankeaika on 7.1.-31.9.2016 ja hankkeessa tehdään seuraavat toimenpiteet:

Hankitaan tarvittavat pohjatiedot yleissuunnitelman laatimista varten. 
Laaditaan yleissuunnitelma (Master Plan) Sassin alueelle. 
Tarkastellaan yleissuunnitelman toteuttamisen hallintamalleja ja rahoitusta. 

1. Pohjatietojen hankkiminen yleissuunnitelman tekemiseksi tehdään seuraavin toimenpitein: 

1.1 Kaupungin omistaman Sassin alueen (myöhemmin Sassi) maaperän tutkiminen ja maarakentamisen reunaehtojen selvittäminen 

a. Tavoitteena riittävä tieto ja tarkkuus alueen luontaisesta maaperästä, saastuneista maa-aineksista, niiden laadusta ja sijainnista. Hyödynnetään alueella jo tehtyjä maaperätutkimuksia, joita täydennetään mahdollisin uusin maastotutkimuksin. Haastattelututkimuksella kerätään ensikäden tietoa alueella työskennelleiltä ihmisiltä.
 
b. Maarakentamisen reunaehtojen selvittäminen. Pyritään käyttämään maarakennusinsinööri- ja ympäristötekniikan insinööriopiskelijoiden projektityötä. Työ on hankkeen ostopalvelu. Selvitetään, millainen maarakentaminen eri paikoissa ja millä tekniikoilla on Sassissa mahdollista ja taloudellisesti järkevää ympäristöriskien hallinta huomioiden. Selvitystyö ohjaa rakentamisen sijoittumista Sassissa erityisesti maataiteen toteuttamisen osalta. 

c. Sassissa on tehty alueen puustokartoitusta ja luontoarvojen selvityksiä, joita täydennetään tarvittavin osin. 


Sassiin laadittiin uusi laskeutumiskierros. Apua suunnitteluun haettiin Saksasta. Markus Lumenkehto, Otto Huttunen neuvottelevat Dirk Schmittingerin ja Wolgang Molzin kanssa Saksan ilmailuviranomaisen toimistossa.
1.2 Vertailutiedon hankkiminen maarakentamisesta, lentokenttätoiminnasta, kansan- /kaupunkipuistoalueista. Selvitetään voimassa olevien strategioiden ja kaupungissa tehtävän muun kehittämistyön kytkeytyminen Sassin kehittämiseen. Huomioidaan jo laaditut selvitykset. 

a. Sassin lähialueilla sijaitsevien palveluiden kartoittaminen. Laadittavassa yleissuunnitelmassa pyritään välttämään päällekkäisten toimintojen, palveluiden, rakenteiden sijoittamista Sassiin. Suunnittelua varten tehdään yhteenveto siitä, mitä palveluita/toimintoja on jo olemassa tai suunnitellaan toteutettavaksi Sassin lähialueilla. 

b. Toteutetaan tutustumismatkat lentokenttä- ja maarakentamiskohteisiin Suomessa (5 lentokenttää mm. Jämi, Kumlinge, Räyskälä, Vehmaa, Malmi + 5 maarakentamisen kohdetta mm. Pinsiö, Malminkartano, Kirjurinluoto/Pori) ja Saksassa (5 + 5). 

c. Kehittämisen taustatieto kerätään huomioiden Mänttä-Vilppulan kaupungin strategia, alueen matkailustrategia, alueelliset ja valtakunnallisen liikenteen kehittämisstrategiat ja muut Sassia koskettavat kehittämis- ja selvitystyöt (mm. Sassin kenttäselvitys 2006). 

1.3  Markkinatutkimus Sassiin sijoittuvasta ilmailutoiminnasta. Selvitetään Sassin ilmailun kohderyhmät, profiilit ja niiden tarvitsemat palvelurakenteet/toimintaedellytykset. Haastattelututkimuksena tehtävä selvitys kohdistuu harrastajiin ja yritystoimintaan. Mahdolliset ilmaliikennemuodot sekä merkitys alueen yrityksille kartoitetaan. Markkinatutkimus toteutetaan TAMKin lopputyötoimeksiantona, jota tekemään palkataan kaksi aikuisopiskelijaa markkinatutkijoiksi kolmen kuukauden ajaksi. Tutkimuksen pohjalta voidaan arvioida Sassiin tarvittavaa palvelukokonaisuutta, käyttäjävolyymiä, taloudellista vaikutusta sekä matkailuvaikutusta. 

1.4 Kansanpuiston toteuttamiseksi toteutetaan idea-tasosta osallistamiseen etenevä yhteisöjen ja yksityishenkilöiden keskustelutilaisuuksien sarja. Neljän järjestettävän tilaisuuden aikana etsitään ja valikoidaan elinkelpoisia ideoita ja sijoitetaan ne fyysisille paikoille yleissuunnitelmaan. 

1.5 Sassin kansanpuistohankkeessa tehdään aktiivisesti monipuolista tiedottamista avoimen ja osallistavan kehittämisprosessin aikaansaamiseksi. Hyvän tiedonjakamisen perustaksi toteutetaan Facebook-sivut, hankkeen omat sivut ja luodaan sinne kommentointimahdollisuudet. Viestinnän sisältötuotanto sisältää video-ohjelmia, mm. Sassin uutiset, Internet- ja Facebook-sivujen sisältöä, valokuvausta, 3D-mallinnusta ja graafista työtä. Tiedotusta ja tiedottamiseen käytettävää materiaalia koostaa ja tuottaa koko hankeajan kaksi hankkeeseen palkattavaa osa-aikaista media-assistenttia/media-alan ammattilaista. 

2. Sassin alueen yleissuunnitelman (Master Plan) laatiminen. Tehdään tiiviissä yhteistyössä Mänttä-Vilppulan kaupungin kanssa. Tuetaan kaupungin asemakaavoitusta alueella.

Laaditaan yleissuunnitelma Sassin alueen toiminnoista, rakentamisesta, investointivaiheista ja esitetään vaiheiden suuntaa-antavat kustannusarviot. Suunnitelmassa huomioidaan ympäröivä asutus ja toiminnan ympäristövaikutukset. 

Lentopaikan osalta huomioidaan Trafin antaman AGA M1-1 säädöksen vaatimukset lentopaikan rakentamisesta, ylläpidosta, palveluista ja varustuksesta. 

Yleissuunnitelmassa huomioidaan Sassin lähialueiden palvelut, mm. Myllyrannan palvelut idässä ja Valtatien alueen palvelut etelässä (mm. sisävesisatamatoiminnot, camping-/mökkialueet, polttoainepisteet, ravintola-/kokoustilat). 

a. Lentokentän alueen käyttäjäryhmien tarpeista lähtevä maankäyttö- ja rakentamissuunnitelma. Rakentamissuunnitelma ja arvio rakentamistavoista (kenttäalue, rakennukset sekä lisärakentaminen). Rakentamissuunnitelman vaiheet ja aikataulutus ja suuntaa-antavat kustannusarviot. b.Maataiteen ja kansanpuiston toteuttamissuunnitelma sisältäen ehdotukset rakentamisen muodosta, laajuudesta ja sijainnista. Vaiheistus.

c. Suunnittelutyötä tekemään palkataan arkkitehtiopiskelija/opiskelijoita.

d. Loppuraportti taitetaan ja julkaistaan painotuotteena, jota käytetään kohderyhmien aktivointiin. 


Kauhavan  vanha sotilaskenttä on nykyisin Sassiin verrattavissa oleva valvomaton lentopaikka. Ilmasotakoulun lentokerho ry:n Ville Sulkakoski antoi vinkkejä kenttätoimintaan Jouni Lehtiselle, Tommi Mylläriselle ja Otto Huttuselle.3. Yleissuunnitelman vieminen käytäntöön: toteuttamismallien ja rahoituksen tarkastelu 

a. Esitetään realistisia malleja hankkeen eteenpäin viemiseksi: Ylläpitäjä- ja rahoitusmallit, juridinen muoto ja järjestäytyminen sekä omistukset/vastuut (investointivaiheiden hallinta ja toiminnan pyörittämisen vaihe investointien jälkeen). 

b. Hankkeen eri vaiheiden rahoituksen ja taloudellisten toimintamallien selvittäminen. Riskianalyysi hankkeen kannattavuudesta. 

c. Hankkeen toteuttamiseen vaadittavien lupaprosessien arviointi ja vastuutahojen selvitystyö.

d. Maataiteen toteuttamisen muoto ja tarvittavien kumppanien selvittäminen. 

2016

20.12.2016
Master Plan julkistettiin
Suunnitelmat Sassi-Kannusniemi-alueen kehittämiseksi on julkistettu

10.8.2016
Sassiin uusi radiotajuus
Mäntän lentopaikan radiotaajuus on 122,500MHz

1.6.2016
Keskustelutilaisuuden satoa.
Tiistaina 31.5. klo 18.00 järjestettiin Mäntän elokuvateatteri Bio Säteessä Sassin kansanpuistohanketta käsittelevä yleisötilaisuus. Tilaisuudessa esiteltiin missä vaiheessa hanke tällä hetkellä on, ja millaisia ideoita ja ajatuksia kaupunkilaisilta, sekä maailmalta on kerätty.

1.6.2016
Tehdään uusi lentopaikka!-tutkimus valmistui
Hankkeen teettämä opinnäytetyö pienlentopaikkojen palveluista on valmistunut. Tutkimuksen voit ladata omalle koneellesi täältä.

27.5.2016
Torstailennon kohteena Sassi.
Air Pilot ry eli Kevytilmailuyhdistys Kauhajoelta, Etelä-Pohjanmaalta lentää ns. torstailentoja kesäisin 

25.5.2016
Yleisötilaisuus 31.5.2016 klo 18.00 Bio Säteellä.
Mitä kuuluu kansanpuistohankkeelle kesän alussa 2016?

13.4.2016
Sassin puusto tarkastelussa.
Puustokartoitus valmisteilla.

7.4.2016
Kiitotien kunnon kartoitus ja selvitystyö käynnistyy.
Hanke toteuttamassa lentopaikan yleissuunnitelmaa sekä rakennettavuusselvitystä.

21.3.2016
Kansalaiskeskustelun innoittamia ajatuksia Sassiin.
Tässä parhaimpia hankkeelle annettuja ideoita verrattuna vastaaviin olemassa oleviin kohteisiin.

16.3.2016
Sassiin ideoita Euroopasta.
Hankehenkilöstö ideoimassa Saksassa.

11.3.2016
Räyskälästä tuoreita ajatuksia.
Hankehenkilöstö vierailulla Räyskälässä

5.3.2016
Historian ensimmäinen Sassin Uutiset julkaistiin 5.3.2016
Sassin Uutiset voit katsoa hankkeen omalta videokanavalta SASSI-TV:stä 

25.2.2016
Ilmailijakyselyn voittajat selvillä!
Ilmailijoille suunnattuun kyselyyn lähes 300 vastausta.

23.2.2016
Parhaimmat ideat haravoinnissa.
Projektihenkilöstön kokoontuminen ja tutustuminen Jämijärven lentopaikkaan.

22.2.2016
Sassin ympäristöstä uusi kaupunginosa?
TAMK:n Innopajan tuloksina huikeita innovaatioita.

19.2.2016
Mikä ihmeen Sassi? Alueen nimistö ja historia selvityksessä
Eläkkeelle jäänyt kaupungingeodeetti Markku Pohja haastattelussa.

18.2.2016
Sassia kehitettään myös TAMKin voimin.
Tampereen ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijaryhmä mukana kehittämässä Sassin aluetta.

10.2.2016
Koko kaupungin Sassi! Uusia ideoita kansanpuistoon!
Tiistaina 9.2. järjestettiin hankkeen ensimmäinen kaikille avoin idea- ja keskustelutilaisuus.

9.2.2016
Hanke näkyvästi esillä mediassa
Hanke on herättänyt runsaasti mielenkiintoa Pirkanmaalla ja jopa kansallisesti.

5.2.2016
Projektin esittelyä Suomen ilmailuliitossa
Projektihenkilöstö esitteli hankkeen Suomen ilmailuliitolle. 

3.2.2016
Viikko 3. Tiedotusvälinesuunnittelua
Hankkeen www-sivujen sekä videomateriaalin tuotanto käynnissä.

2.2.2016
Viikko 2. Hanke käyntiin
Hanke polkaistu todelliseen vauhtiin

8.1.2016
Viikko 1. Toimitilat perustettu
Projektille perustettu toimistotilat!